[need_login]

Reglemente för Handels-Societeten i Gefle

§ 1. SOCIETETENS BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL
Handels-Societeten i Gefle, som instiftades år 1738 och som under åren 1865 – 1934 varit benämnd
Handelsföreningen i Gefle, har till ändamål

 • att besörja de angelägenheter som på Societetens handläggning kunna ankomma för befrämjande av handelsnäringens förkovran,
 • att stödja och hjälpa sjuka eller äldre, i trångmål komna personer, som kunnat vara medlemmar i Societeten, samt affärsidkares och anställdas i Gefle änkor och oförsörjda barn samt
 • att i övrigt besörja de angelägenheter som på Societetens i Gefle handläggning kunna ankomma.

Handels-Societeten är en ideell förening.

Fullgörandet av dessa Handels-Societetens ändamål kan efter nedannämnda Fullmäktiges bemyndigande uppdragas åt Mellansvenska Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas län. Fullmäktige äger därvid träffa särskilt avtal med Handelskammaren angående ersättning för uppdragens fullgörande.

§ 2. SOCIETETENS MEDLEMMAR
Till medlemmar i Societeten kan Fullmäktige, på förslag av medlem, anta personer som idka affärsverksamhet i Gefle eller i chefsställning är anställda hos personer eller företag idkande dylik verksamhet eller andra som är intresserade av Societetens ändamål.

§ 3. SOCIETETENS ORGANISATION OCH FÖRVALTNING

3:1
Bland Societetens medlemmar utses ordförande samt ytterligare sex ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utgör Societetens Fullmäktige. Vid varje årsstämma väljs ordförande samt ytterligare två ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga två för en tid av tre år*. Med år avses tiden från årsstämma t o m nästkommande årsstämma. Avgående ledamot kan återväljas. Om ledamot avgår i förtid skall fyllnadsval äga rum vid närmast följande årsstämma, varvid ny ledamot i den avgångnes ställe utses för den avgångnes återstående tid.

3:2
Fullmäktige utövar ledning över Societetens verksamhet och handhar följande:

 • Societetens angelägenheter i enlighet med gällande reglemente,
 • Societetens tillgångar samt
 • Stämmobeslut.

3:3
Fullmäktige har sitt säte i Gävle och fastställer själv årligen sin arbetsordning.

3:4
Fullmäktige är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla har lika rösträtt.
Såvida ej annat anges i detta Reglemente fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

3:5
Fullmäktige skall ha minst två sammanträden per år. Kallelse skall ske genom ordförandens försorg minst sju dagar i förväg. Fullmäktige skall även sammanträda om minst hälften av ledamöterna så begär. Vid Fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall vara klart senast fyra veckor efter sammanträdet samt justeras av sammanträdets ordförande och minst en för tillfället utsedd justeringsman.

3:6
Fullmäktige skall varje år till Societeten avge årsredovisning enligt reglerna i årsredovisningslagen.
Donationer vars ändamål inte helt överensstämmer med Societetens skall särredovisas. Räkenskaper skall föras per kalenderår.

3:7
För granskning av Fullmäktiges förvaltning och räkenskaper utser årsstämman två revisorer och en suppleant för dessa, varav en revisor och suppleanten skall vara auktoriserad eller godkänd.

3:8
Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna före utgången av april månad och revision skall vara verkställd före utgången av maj månad.

3:9
Årsstämman beslutar årsvis det totala arvodet för Fullmäktige, dock max ett och ett halvt prisbasbelopp. Fullmäktige fördelar sedan arvodet mellan ledamöterna.

3:10
För att lämna årsstämman förslag till ordförande, fullmäktigeledamöter och revisorer, allt i enlighet med Reglementet, skall utses en valberedning.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka ingen skall vara ledamot av Fullmäktige. Fullmäktiges ordförande skall höras av valberedningen.

Årsstämman utser valberedning bland Societetens medlemmar och vid en årsstämma väljs en ledamot, vid nästa årsstämma en ledamot och vid ytterligare nästa årsstämma en ledamot; samtliga för en tid av tre år. Årsstämman bestämmer årligen vem som ska vara ordförande i valberedningen.

För det fall annan fullmäktigeledamot än ordföranden skall höras av valberedningen utses denne av Fullmäktige. Fullmäktiges ordförande eller i förekommande fall annan fullmäktigeledamot har inte rösträtt i valberedningen.

Valberedningen fastställer själv sin arbetsordning, är beslutsmässig då samtliga ledamöter erhållit kallelse till och mer än hälften är närvarande vid sammanträdet samt fattar beslut med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal bland de röstberättigade.

Valberedningens förslag, som skall bifogas kallelse till årsstämman, skall framläggas vid tidpunkt som bestäms av Fullmäktige.

§ 4. MEDLEMSAVGIFTER
Medlem är skyldig att årligen betala medlemsavgift till Societeten. Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs årligen av årsstämman på förslag av Fullmäktige.

§ 5. SOCIETETENS STÄMMOR

5:1
Societetsmedlemmarnas rätt att besluta i Societetens angelägenheter utövas vid ordinarie årsstämma eller extra stämma.

Societeten håller ordinarie årsstämma före utgången av juni månad varje år. Extra stämma hålls antingen då Fullmäktige, ordföranden eller revisorerna så finner påkallat eller då minst en femtedel av medlemmarna i Societeten skriftligen anhåller därom och i anhållan uppger ändamålet. Plats och
tidpunkt för sådan stämma beslutas av Fullmäktige.

5:2
Kallelse till årsstämma eller extra stämma skall göras senast 30 dagar före stämman.
Om det enligt detta Reglemente, för att beslut skall vara giltigt, krävs att beslutet fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första har avhållits. I sådan kallelse skall även anges vilket beslut som fattats vid den första stämman.

Vid extra stämma får avgörande beslut inte fattas i andra ärenden än de som föranlett stämman och angivits i kallelsen. Vid årsstämma och extra stämma skall protokoll föras.

5:3
Årsstämma eller extra stämma är beslutsmässig då minst tio medlemmar är närvarande.

5:4
Vid Societetens årsstämma skall behandlas de ärenden som finns upptagna i § 5:5 samt de ärenden som Fullmäktige hänskjutit till Societeten.

Varje medlem som till Fullmäktige senast 20 dagar före stämman skriftligen anhåller därom äger rätt att få fråga behandlad av stämman.

5:5
Vid Societetens årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande för stämman justera protokollet
 4. Justering av röstlängd
 5. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fullmäktiges årsredovisning och revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning/-ar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Fullmäktige
 9. Val av ordförande och två fullmäktigeledamöter enligt § 3:1
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 11. Val av valberedningsledamot enligt § 3:10 samt ordförande för densamma
 12. Fullmäktiges totala arvode
 13. Revisorernas arvode
 14. Ärenden som av Fullmäktige eller medlem underställts årsstämman.

5:6
Varje medlem har en röst. Omröstning vid Societetens stämmor sker öppet. Societetens beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal sker dock avgörandet genom lottning. Val skall förrättas med slutna sedlar om yrkande därom framställs.

Medlem får inte utöva rösträtt genom ombud. Rösträtt får inte utövas av den som ej erlagt medlemsavgift.

§ 6. UTESLUTNING UR SOCIETETEN
Medlem som gör sig skyldig till handling vilken står i strid med Societetens ändamål eller åsamkar Societeten skada eller ej betalt sin medlemsavgift trots påminnelse kan, efter Fullmäktiges prövning, uteslutas.

§ 7. STADGEÄNDRING OCH SOCIETETENS UPPLÖSNING
Beslut om ändring av detta Reglemente eller om Societetens upplösning genom likvidation eller upphörande genom fusion är ej giltigt om inte Fullmäktige handlagt frågan och beslutet fattats på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie årsstämma, samt att båda besluten biträtts av minst 3/4 av de röstande.

Societeten likvideras automatiskt om medlemsantalet i Societeten understiger tio. Vid Societetens likvidation, upphörande eller liknande, som medför att ändamålet inte längre kan uppfyllas, skall Societetens kvarvarande medel skänkas till verksamhet som uppfyller de två första punkterna i ändamålsparagrafen 1 och ej fördelas mellan Societetens medlemmar.

* ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR ÄNDRING AV REGLEMENTE FÖR HANDELS-SOCIETETEN I GEFLE

3:1
Vid årsmötet 2014 väljs ordförande och två ledamöter för en tid av ett år, två ledamöter för en tid av två år och två ledamöter för en tid av tre år.

Från och med årsmötet 2015 tillämpas punkt 3:1 enligt sin egen lydelse.

Detta reglemente är fastställt av årsstämman den 10 juni 2013.
Tidigare fastställt av Landshövdinge-Ämbetet i Gävleborgs Län den 11 maj 1865, den 27 september 1934, den 30 juli 1965, den 14 juni 1968 och den 29 december 1969.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.