”Tänk vilken anblick det nya Gefle skulle erbjuda besökaren: en ståtlig rad av hus där tidigare enformiga lador till magasin, mött ogillande blickar. Det första intrycket har betydelse”.

Historisk tidslinje

 1697 Borgarståndet i Sveriges Riksdag begärde att ett särskilt köpmannagille skulle inrättas i alla städer.
 1712 Kungl. Kommerskollegium utfärdade: Gefle stads Köp- och Handelsgille.
 1738 Handels-Societeten i Gefle instiftas.
 1738 – 1744 Georg Raspe ordförande.
1739 Societeterna i Gefle tillsätter på inrådan från Landshövding Greve Carl Gustaf Bielke, riksdagsmän samt borgmästare, rådmän och stadssekreterare. Handels-Societeten ägde tillsätta 24 platser. Sockerbruket vid Steneberg etableras av Handels-Societeten.
1742 Gefle Hantverksförening etableras. Gefle Handtverksförening är representant för hantverkets månghundraårig kultur. Några av föreningens viktigaste uppgifter är att slå vakt om hantverkstraditionerna och att bereda marken för en levande och rik framtid. Föreningen är en sammanslutning av hantverkare i kommunen med syfte att främja hantverkets fortbestånd och utveckling.
 1745 – 1762 Georg Pabst ordförande.
 1763 – 1768 F. L. Strömbeck ordförande. Efter flera försök inrättades en börs i staden 1767 på Handels-Societetens initiativ.
1769 – 1772 Eric Schissler ordförande.
1769 Skepparsocieteten instiftas i Gefle.
1773 – 1775 Stadsmajoren och Riddaren Samuel Valley ordförande.
1776 – 1778 Eric Johan Rönngren ordförande.
1778 Till åminnelse av kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 november 1778 bildade de fem societeterna i Gävle en änkekassa som efter kronprinsens moder fick namnet Sophiae Magdalenas Enkehusinrättning. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till behövande änkor inom respektive societet. Handels-Societeten uppför ett magasin för salt på Stora Holmen i Gävle.
1779 – 1780 Laurent J. Murberg ordförande.
1781 – 1786 Per Brändström ordförande.
1786 – 1791 Samuel Valley jr ordförande.
1787
Handels-Societeten begär att vissa Gävleskepp ska befrias från skyldigheten att anlöpa Kullboda Tullstation i Öregrund innan Gävle anlöpes. 1833, 1835 och 1843 genomdrivs rätten för alla seglande skepp att gå direkt till Gävle. Läs mer om Gävle Hamn historia här>>
1791 – 1793 Daniel Elfstrand ordförande.
1794 Per Brändström ordförande.
1795 – 1796 Petter Lundin ordförande.
1796 – 1799 Petter Garberg ordförande.
1799 – 1809 Erik Wilhelm Hellström ordförande.
1810 Anders Sjöströms Donationsfond. Testamente 1810.
1809 – 1814 Pehr Elfstrand P:son ordförande.
1820 Pehr Ennes gåva.
1814 – 1825
Pehr Ennes ordförande.
1824
Gefle Stads Sparbank startades 1824 för att förvalta mindre bemedlade arbetares sparmedel. Pehr Ennes lämnade 1.500 kronor och de fem societeterna lika mycket till en grundfond för att starta banken. Banklokal hyrdes fram till 1869 i rådhuset, därefter i Gävle slott och andra lokaler.
1825 – 1835 Olof Elfbrink ordförande. Olof Elfbrinks gåva tillkom under perioden som ordförande. En donation, där årliga räntan delas ut till barns uppfostran.
1835 – 1843
Hans Wilhelm Eckhoff ordförande.
1863 Olof Jernbergs testamentsfond. Donation till behövande änkor.
1838 1838 påbörjades uppförandet av en fyrbåk vid Eggegrund. Handels-Societeten firar 100 år.
1839
1838-1839 anlades Eggegrunds fyrplats av Handels-Societeten i Gävle stad med ett mindre stöd från Kronan. 1845 övertog Lotsverket ansvar och ägande av fyrplatsen. Den 3 september 1839 donerade ordförande och Brukspatronen Hans Wilhelm Eckhoff en gård att användas som Enkehus för behövande medellösa änkor till minne för sin fru Christina Louise Eckhoff. En påkostad ordförandeklubba överlämnas av Hans Wilhelm Eckhoff till Societeten samtidigt med gåvobrevet för änkehuset. Ordförandeklubban är av silver med ebenholtzskaft. På ordförandeklubban finns alla ordförande i Societeten genom åren ingraverade. Änkehuset förstördes i stadsbranden 1869 men uppfördes på nytt.
1840
Handels-Societeten, på skeppsrederiernas bekostnad uppför vid Böna fiskehamn en för sjöfarten väl behövlig ledfyr. Därutöver utfördes på Handels-Societeten försorg uppmuddring av infarten till Gefle och utprickning av farvattnen.
1843 Daniel Elfbrink ordförande.
1850 Handels-Societeten bidrar till kostnaderna för ”järnvägsundersökningen mellan Gefle och Falun”.
1852 – 1855 Erik Daniel Grape ordförande.
1856 – 1865 Gustaf Adolf Elfstrand ordförande.
1859 Gävle-Dala Järnväg färdigställs och öppnas för allmän trafik i hela sin längd. De första idéerna om järnvägen framkom redan1841 då bl.a. H W Eckhoff påbörjade en undersökning över järnväg Gävle-Forsbacka Bruk.
1863 P. C. Rettigs fond.
1865 – 1934 Handels-Societeten benämns Handelsföreningen i Gefle, men därefter återtogs det gamla namnet.
1866 – 1869 Wilhelm Elfbrink ordförande.
1870 – 1882 Robert Rettig ordförande.
1869 Gefle brinner och större delen av staden norr om Gavleån läggs i aska, bl.a. magasinen på Stora Holmen (Norra Skeppsbron), rådhuset, stadshuset, teatern, läroverket och norra varvet. Över 500 gårdar i ruiner, 8.000 människor blir husvilla.
1870 Karin Öhrns änkehus upprättas.
1871 Handels-Societeten gör en anhållan till Gefle stad att överta Böna Fyr.
1873 Gefle stad övertar Böna Fyr.
1876 C. W. Stenbecks och Julia Stenbecks fonder. Gåvobrev för grundplåt till ålderdomshem i Gävle.
1878
Handels-Societeten behandlar efter remiss från stadsfullmäktige frågor rörande bebyggelse på Stora Holmen. Handelsföreningen erhöll uppdraget att reglera Stora Holmen. Beslut togs senare på förslag av Per Murén, att magasinsbyggnader av sten med plåttak  och järndörrar skulle uppföras i ett första ledet utmed Gavleån, och byggnader av trä skulle tillåtas i andra ledet.
1880 Handlanden Joh. Er. Thorells fond. Att användas till försörjning av de boende på ålderdomshemmet.
1881 Gubbhusets donationsfond av N. J. Kjellerstedt. Gubbhusets donationsfond av O. A. Brodin. Gubbhusets donationsfond av C. J. Sehlberg.
1881 – 1894 B. G. Kronbergs fonder.
1882 Gubbhusets donationsfond av L. A. Matton. Entreprenadauktion annonserades i stadens tidning gällande uppförande av byggnader på tomterna i stadens Fjärde kvarter som avser byggande av gubbhus.
1882 – 1883 Gubbhusets donationsfond av John Rettig.
1883 Gubbhusets Underhålls- (Besparings-) fond instiftas.
1883 – 1886 Bengt Gustaf Kronberg ordförande.
1884
Per Muréns Gubbhus understödsfond. Handels-Societetens ålderdomshem med 20 rum uppfördes i hörnet av Nygatan och Fältskärsgatan. Arkitekt EA Hedin
1885 Köpmannaföreningen i Gefle bildas
1887 – 1889 Carl Johan Runer ordförande.
1890 – 1899
Victor Theodor Engwall ordförande.
1897 Sophie och J. F. Pousettes understödsfond.
1899 Gefle Sparbank flyttar till sitt nybyggda bankhus vid Stortorget.
1899 Handels-Societeten får i gåva ett kassaskåp från dödsboeet tillhörande Hans Hagelin som avled 1899. Barnen till Hagelin bestämde då att ett mycket speciellt kassaskåp som hade tillverkats till den storslagna Stockholmsutställningen på Djurgården 1897 – skulle skänkas till Gubbhuset. Tanken var att pengarna från en försäljning av kassaskåpet skulle gå till driften av Gubbhuset. Kassaskåpet värderades då till 5000 kronor, en ansenlig summa på den tiden, det motsvarar idag 287 000 kronor enligt Ekonomifaktas omräknare. Trots flera försök så gick det inte att sälja kassaskåpet för 5000 kronor. Kassaskåpet skänktes sedemera, 1973 till Länsmuseet som har deponerat skåpet i Polishuset i Gävle, där det finns att beskåda.
1900 – 1907 John Robert Rettig ordförande.
1901 Gävleutställningen.
1904 Christine och Viktor Engwalls donationsfond som avser pensioner till änkor och döttrar till köpmän. Donation från Vict. Th Engwall. 1928 överlämnade sonsonen Sven Engwall på företagets 75 årsdag, ytterligare donationer till fonden.
1908 – 1915 Ernst Victor Engwall ordförande.
1909 Matilda Thalins donationsfond. Utdelas till ogifta döttrar till köpmän.
1912 J. G. Björkegrens donationsfond.
1914 – 1918 Första världskriget.
1916 – 1917 Per Fredrik Kjellerstedt ordförande.
1918 – 1932 Oscar Fredrik Flensburg ordförande.
1925 Grosshandlanden Albert Ericsons donationsfond.
1926 Carl och Sofia Hedqvists donationsfond.
1927 Erik och Charlotta Landgrens donationsfond.
1931 Lenna och Wilh. Ericsons donationsfond. Oscar Flensburgs donationsfond.
1932 Direktör Gustaf Delin väljs till ordförande för Handels-societeten. Han blir formellt kvar på posten till 1948 även om vice ordföranden Sven Engwall träder in i hans ställe under det sista året på grund av Delins sjukdom. Gustaf Delin avlider 2/8 1950.
1934 Fullmäktige godkände och antogs det nya reglementsförslaget och samband därmed återtogs officiellt det gamla namnet, Handels-Societeten i Gefle. Genom det nya reglementet har nu societetens huvuduppgift blivit att stödja och hjälpa sjuka och äldre, samt affärsidkares och anställda i Gefle änkor och oförsörjda barn.
1935 Fullmäktige uppmanar medlemmarna i societeten att sprida kunskap om föreningen för ökat medlemsantal.
1938
Sven Engwalls donationsfond 1938 bildas. Med anledning av 200 års jubiléet inkom donation från Sven Engwall, vars avkastning skall delas ut till köpmän på obestånd eller änkor till sådana köpmän. Donationen  utgjordes av 25 aktier i Korsnäs Sågverks AB, 25 aktier i Sandvikens Jernverk AB och 25 aktier i Gefle-Dala Järnvägs AB. Sigrid Dandanells donationsfond. Donationen utgjordes av 30 st aktier i Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Måndagen den 5 december firades, Handels-Societeten i Gefle till ära, med allmän flaggning i staden och hamnen. Middag för inbjudna intogs på Grand Hotell.
1940 Ordförandeklubban i silver deponeras hos Gefle Museum 1940.
1941 Konsul Nils Kjellerstadt utses av fullmäktige som huvudman för Gefle Stads Sparbank för tiden 1941 – 1944. Han efterträds av Gustaf Delin som huvudman för banken för perioden 1945 – 1947.
1943 Under 40-talet insamlades julgåvor varje år som delades ut till behövande. 1943 uppgick gåvan till 120.000 kr i dagens penningvärde (2016 värde). Insamlande av julgåvor pågick till 60-talet.
1946 Detta år firas 500-årsjubileet av Gefle Stads första kända privilegiebrev, som numera betraktas som Gefle Stads grundande. Handels-Societeten överlämnade en skeppsklocka som en gåva i en cermoni i Stadshuset. Skeppsklockan donerades av geflefödde direktören Emanuel Högberg vid Stockholms Rederi AB Svea. Skeppsklockan var ämnad för att bjuda stadsfullmäktiges ledamöter att intaga sina platser.
1947 Handels-Societeten utser direktör Leif Delin att efter ordföranden Gustaf Delin som begärt entledigande från uppdraget till huvudman för Gefle Stads Sparbank. Leif Delin väljs för perioden 1947 – 1951.
1948 Direktör Sven Engwall väljs till ordförande för Handels-societeten
1950 Inrättas ”Medlemmarnas Minnefond” för att ge möjlighet för företag, institutioner och privatpersoner att hedra en avliden medlem med en donation till Minnesfonden
1951 Fastigheten på Floravägen 18-20 byggs
1954 Fastigheterna på Runebergsvägen 27 och Runebergsvägen 31-35 byggs
1955 Fastigheterna på Runebergsvägen 26 och Runebergsvägen 29 byggs
1956 Är första hela året som det helt nya ålderdomshemmet varit i funktion (Konsul Nils Kjellerstedt är styresman för ålderdomshemmet) Stipendium till Gefle Borgareskolan & Högre Handelsinstitut Medlemsantalet är 139 personer och medlemsavgiften är 10 kr / år.
1957 Stipendium till Borgarskolan utökas till 250 kr (dagens penningvärde 2016: 3.106 kr)(jfr 1940: 100 kr) Gåva om 500 kr till Gefle Handtverksförening (tidigare Handtverks-societeten) inför dess 200-årsjubileum för utsmyckning av den blivande nya lokalen. Beslöts att övergå till maskinskrivna protokoll som skall bindas in i stället för de handskrivna eftersom protokollboken börjar bli fullskriven. Tvättmaskin inhandlas till ålderdomshemmet. 200 kr stipendium till Borgarskolan. Medlemsantal 135 personer.
1958 Stipendium till Borgarskolan, 250 kr. Medlemsantal: 120
1959 Beslöts att tills vidare dela ut följande  årliga stipendier: Borgarskolan 250 kr. Praktiska Realskolans handelsutbildning 250 kr. 1000 kr till Gävle Museum för utställning av porträtt av i Gävle verksamma personer tidigare och nutida. Försäkringsvärdet på ordförandeklubban i silver höjdes till 15 000 kr.
1960 Stipendier som delades ut detta år: – Borgarskolan 250 kr. – Praktiska Real 250 kr. – Yrkes & Lärlingsskolan 250 kr. – Ett engångsbelopp till Gävle Gille om 150 kr.​
1963 Medlemsavgiften som varit i förändrad sedan 1940 höjs fr o m 1964 till 15 kr. Fr o m 1963 inställdes de sedan mer än 150 år årligen återkommande julinsamlingarna för behövande. Skälet är att företagens sociala kostnader ansågs ha blivit en så stor belastning för bidragande företag att man inte ville lägga på ytterligare en ”privat beskattning”. Handels-societeten fortsatte dock att dela ut julgåvor i förändrad omfattning.
1964 Den 6 november avled Nils Fredrik Kjellerstedt. Han hade då varit medlem i Handels-societeten sedan 1910 och medlem i fullmäktige sedan 1918.
1966 Antalet medlemmar ökade från 115 till 140 efter att ha genomfört en stark aktivitet.
1967 Direktören Sven Engwall avlider, ordförande i Handels-Societeten 1948-1967.
1968 Direktören Leif Delin valdes till ny ordförande.
1969 Genom en generös donation får Handels-Sociteten i uppdrag att uppföra ett hus där handikappade kan bedriva fritids- och terapiverksamhet. Huset fick namnet Tullbomsgården.
1970 f.d. Ordförande Disponent Gunnar Höglund avlider.
1972 PIX-direktören Sture Ericsson valdes till ny ordförande.
1973 Handels-Societeten förvärvar Sjömanshuset , Kv. Syrenen nr 7, för 350.000 kr. Sjömanshuset ska i huvudsak erbjuda boende för sjöfolk och änkor till sjöfolk.
1974 Direktör Leif Dehlin avlider. Mångårig ledamot i styrelsen.
1979 Gästrike Djurklinik erhåller bidrag från Handels-Societeten för operationsutrustning.
1980 Handels-Societeten donerar 10.000 kr till Föreningen Hemgården som jubilerar.
1983 Större bidrag delas ut från Sofiae Magdalenae Enkehusinrättning till: Hel.Tref. Församling, Staffans Församling, Gävle Maria Församling för diakonal verksamhet. Även föräldrarföreningen mot narkotika erhåller bidrag.
1984 Svenska Röda Korset i Gävle erhåller bidrag 10.000 kr för jourhavande medmänniska från Handels-Societeten. Hälsinge Regemente får bidrag till driften av Soldathemmet.
1985 Följer upp med gåva till Röda Korset 10 000 kr till Jourhavande medmänniska. Vidare får Frivy Sjömanshem 10 000 kr, byggande av prästkammare på Lövgrund 10 000 kr och Stiftelsen Tullbomsgården 25 000 för renovering av inventarier.
1986 Gävle Forskningsråd mot cancer erhåller bidrag 20.000 kr
1986 Mångåriga fullmäktigeledamoten och och vice ordförande Jacob Engwall avlider under hösten. Beslöt fullmäktige anslå 10 000 kr till Gävle Forskningsråd mot cancer som erinran av Jacob Engwalls insatser.
1987 Handels-Societeten beviljar Böna Fyr 100.000 kr för upprustning av fyren, som besöks av ca 4.000 personer varje år
1987 Vävstugan erhåller bidrag 20.000 kr
1988 250.000 kr anslås för 250 års jubileet. Stipendiefond skapas för Gävleungdomar som önskar vidareutbilda sig i något ämne de specialstuderar. Till att förvalta fonden valdes Gävle Rotary.
1990 Mångårige ordföranden Sture Ericsson avlider. Till efterträdare valdes Nils Hildebrand.
1990 Ett förslag diskuteras, att uppföra en nybyggnad för seniorboende (servicehus). Gävle Kommun upplåter mark och föreslår Kv. Skokloster. Arkitekter anlitas och sammantaget spenderas ca 300.000 kr för konsulter att utforma byggnaden. Omfattande arbete och utredningar genomförs.
1991 Förslaget till servicehus skjuts i sank av myndigheterna och projektet läggs ner.
1992 50.000 kr anslås till Gävle Cancerfond.
1994 Handels-Societeten bekostar en upprustning av Tullbomsgården med 2.050.000 kr
1995 Länsmuseét i Gävle tilldelas 100.000 kr för anordnande av utställning om sjöfarten på Gävle under 1800-talet.
1995 Gästrike-Hälsinge Nation i Uppsala tilldelas 60.000 kr för att restaurera takmålning.
1995 50 000 kr i bidrag till Gävle Cancerfonds forskningsråd.
1996 Beviljades Handelskammaren 100 000 kr som bidrag till genomförande av godstransportundersökning som visar hur vägar, hamnar och flygfält skall fungera för att tillfredsställa näringslivets behov. Syfte att visa Vägverket och andra aktuella myndigheter. Årsmötet i december 1996 lockade 9 närvarande medlemmar. Noteras ett behov av att bjuda in nya medlemmar för att säkra framtida verksamhet.
1997 Bidrag till Handelsklubben i Gävle om 60 000 kr för undersökning av handelns villkor i Gävle bl.a. myndigheterna inställning till företagande. Ett 10-tal nya medlemmar intog i Handels-Societeten i syfte att vitalisera verksamheten. Handelskammaren får 100 000 kr för iordningställande av kammarens arkiv. Fil. Dr. Ture Karlström anlitas för arbetet.
1998 Handels-Societeten anslår 25 000 kr till Ung Företagsamhet i Gävleborg riktat till gymnasieskolor i Gävle.
1999 Vid fullmäktigesammanträde i februari 1999 deltog sex fullmäktigeledamöter och 13 övriga medlemmar.
2001 H-S anställer en sjuksköterska som en service till de boende. Uppdraget gäller rådgivning och hjälp med kontakter med den offentliga sjukvården. Fullmäktige skall väljas/omväljas vid utgången av 2004 då nuvarande ämbetsperiod avslutas. Kassamannen Tryggve Ahlgren har aviserat att han önskar lämna sitt uppdrag. Årsmötet 2002 beslutar att Torgny Hjalmarsson utses till kassaman fr o m 1 juli 2002
 
2005 H-S beslutar att utöka sitt lån till Tullbomsgården 100 000 kr till totalt 400 000 kr. Lånet avskrivs efterhand under de därpå följande åren.
2008 Nils Hildebrand lämnar över ordförandeklubban till Lennart Burström som nu tillträder som Handels-Societetens nya ordförande.
2011-2015 Lennart Burström avgår som ordförande. Bruno Ahlqvist tillträder som ordförande
2011 Ordförande Bruno Ahlqvist tar upp frågan om en framtidsvision för Handels-Societeten. Visionen innehåller fem punkter: Revidering av reglementet, placeringspolicy, återväxt bland medlemmar, handelsnäringens förkovran samt ev. omvandling av Sven Engwalls och Gunnar & Karin Höglunds fonder till stiftelser.
2013 Med anledning av Handels-Societetens 275-årsjubileum utdelas två stipendier à 5 000 kr till elever vid John Bauer-gymnasiet. En stipendium i avgångsklassen och ett stipendium i årskurs 2. Efter konkursen i JB-gymnasiet har Handels-Societeten årligen i samband med sitt årsmöte fortsatt att dela ut stipendier av samma storlek till av elev i avgångsklass och en i årskurs 2 vid Thorén Business School i Gävle. Nytt reglemente fastställs vid extra stämma 2013-01-30 och vid ordinarie årsstämma 2013-06-10. Val enligt det nya reglementet skall ske första gången vid årsstämman 2014. I tillägg till Fullmäktiges arbete inför beredning av olika frågor i arbetsgrupper i enlighet med tidigare framlagd framtidsvision.Sven Engwalls donationsfond 1938 och Gunnar och Karfin Höglunds donationsfond registreras som stiftelser.
2014 Handels-societeten mottar en större donation bestående av aktier och kontanter från Gävle Tobakshandlareförening. Kapitalet skall räcka till att under minst 25 år utdela ”Gävle tobakshandlareförenings stipendium till någon person för eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom handel och ekonomi. I samband med överlämnandet utdelar tobakshandlareföreningen det första stipendiet i egen regi. På grund av viss fördröjning med överförandet av kapitalet inledde Handels-Societeten de årliga utdelningarna 2017.
2015 Servicen med anställd sjuksköterska upphör i och med dåvarande sjuksköterskas bortgång. Ekonomiskt stöd för året 2015-2016 med 60 000 utbetalas till Ung företagsamhet.
2016 Bruno Ahlqvist förklarar att de fem punkterna i framtidsvisionen från 2012 nu är genomförda och att han därmed anser tiden mogen att avgå som ordförande. Årsmötet väljer Torsten Engwall som ny ordförande. Torsten utvecklar och förfinar arbetet i arbetsgrupper. Medlemmar ej tillhörande Fullmäktige engageras i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna handlägger: ändamål, fastigheter, kapitalförvaltning, ekonomi och information. Runebergs Kvarterskrog öppnar efter renovering i Handels-Societetens lokal Runebergsvägen 31 efter att lokalen sått outhyrd cirka fyra år.
2016 Hemsidan lanseras
2017 Omfattande renoveringsarbete påbörjas på fastigheterna i Villastaden. Kök och badrum.
2018 Informationstavla installeras vid Böna Fyr i samarbete med Sjöfartsverket.
2018 Almagrundet som byggdes på Brodinska varvet i Gävle år 1896 och som nu finns som museifartyg vid Gävle Strand tilldelas 10.000 kr/år över en 2-årsperiod.
2019 Handels-Societeten delar ut 150.000 kr/år över en 2-årsperiod till Helges Sångstudio, så att Helges kan genomföra Talangjakten.
2019 Handels-Societeten lanseraras på sociala medier, Linkedinkonto öppnas.
2019 Ordförande Torsten Engwall avtackar Bruno Ahlqvist för hans år som ordförande (2011-2016) med Handels-Societetens manschettknappar i guld.
2020 RIA Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete, tilldelas 125.000 kr för renovering ”Nytt kök” och 100.000 kr i frukostbidrag.
2020 Handels-Societeten har sedan 2020 huvudmannaskapet för GDJ-Fonden av år 1945 och Birger Bellanders Minnesfond.
2020 Ordförande Torsten Engwall avlider på annandag jul 2020. Torsten var ordförande i Handels-Societeten under perioden 2016-2020.
2021 8 januari. Anders Franck tillträder som tf ordförande fram till att årsmötet väljer ny ordförande.
2022 Årsmötet den 24 augusti väljar Anders Franck till ny ordförande i Handels-Societeten i Gefle

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.