Våra ändamål

Handels-Societeten i Gefle, som instiftades år 1738 och som under åren 1865 – 1934 varit benämnd Handelsföreningen i Gefle, har till ändamål att besörja de angelägenheter som på Societetens handläggning kunna ankomma för befrämjande av handelsnäringens förkovran, att stödja och hjälpa sjuka eller äldre, i trångmål komna personer, som kunnat vara medlemmar i Societeten, samt affärsidkares och anställdas i Gefle änkor och oförsörjda barn samt att i övrigt besörja de angelägenheter som på Societetens i Gefle handläggning kunna ankomma. Handels-Societeten är en ideell förening.

Bostäder

Handels-Societeten är numera mest känd för sina bostadsfastigheter belägna i ett sammanhållet parkliknande område i Villastaden. Fastigheterna som beskrivs på annan plats på denna hemsida innehåller totalt 57 mindre lägenheter. Drygt hälften av lägenheterna hyrs ut till marknadspris och den andra delen hyrs ut med subventionerat pris till seniora personer med behov av ekonomiskt stöd för sitt boende.
Det subventionerade boendet är resultatet av ett stort antal äldre donationer som på sin tid syftade till att hjälpa medlemmar i Handels-Societeten eller andra Gävlebor som hamnat i ekonomiska svårigheter. I takt med att samhället bistår med ekonomiskt stöd för boende där behov finns, söker Handels-Societeten efter hand finna andra mer tidsenliga sätt uppfylla sina ändamål. Vår ändamålspolicy utesluter dock inte stöd för boende i våra fastigheter även i framtiden.  

Stipendier

UF

Ung företagsamhet

Vi stödjer UF med ett ekonomiskt bidrag till verksamheten och finansierar ett stipendium kallat Handels-Societetens stipendium för handelns utveckling i Gävle.

OM UNG FÖRETAGSAMHET

Ung Företagsamhet är en ideell och politiskt obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Sedan 1980 har UF utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

UF erbjuder lärare utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik och teori. Sedan 2009 arbetar UF även på grundskolan och driver även nätverket UF-alumni. UF har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och drygt 100 anställda i hela landet.
www.ungforetagsamhet.se

TBS

Thorén Business School

Handels-Societen i Gefle delar ut två stipendier årligen till elever vid Thorén business School (ett stipendium till åk 3 (student) och ett stipendium till åk 2.)
www.affarsgymnasiet.se

Bild t.v. Bruno Ahlqvist, Handels-Societeten i Gefle med 2018 års stipendiat Cornelia Strömberg, ÅK 2 fick ett stipendium på 5.000 kr.

Bild t.h. Bruno Ahlqvist, Handels-Societeten i Gefle med 2018 års stipendiat Moa Eriksson, ÅK 3 fick ett stipendium på 5.000 kr.

Utlysning av stipendium

Handels-Societeten i Gefle har instiftat en stipendiefond som förvaltas av Gefle Rotaryklubb.

”Fondens ändamål ska vara att utdela ett eller flera stipendier till i Gävle skrivna studerande ungdomar, vilka ej uppnått 23 års ålder, för att göra det möjligt att för mottagaren att förkovra sig i det ämne hon eller han specialstuderar”.

Inget stipendium understiger 8.000 kronor.

Egenhändigt undertecknad ansökan, innehållande personbevis, betyg och referenser samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ska vara Gefle Rotaryklubb tillhanda senast den 15 april 2020 under adress Gunnar Björk, Brunnsgatan 60 B, 802 52 Gävle . Beslut om stipendium tas i juni 2020. 

Tobakhandlarföreningens Stipendium

Emma Ekholm och Alexandra von Schreed fick Gävle Tobakshandlareföreningens stipendium för eftergymnasial utbildning inom handel och ekonomi, som delas ut av Handels-Societeten. De får dela på 25 000 kr för sitt exemansarbete vid Högskolan i Gävle med rubriken Individuella skillnader i sensoriska behov “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor.

Motivering: Ett examensarbete som tydligt visar på vikten av låta kunder uppleva fysiska butiker och varor med alla sina sinnen, främst lukt och beröring. Ett särskilt angeläget arbete i ett tidevarv där den fysiska handeln bättre måste utnyttja sina konkurrensfördelar gentemot t.ex. e-handeln. Arbetet är dessutom ett av endast två examensarbeten vid Högskolan i Gävle som nådde betyget A i företagsekonomi 2017.

Gävle små ångbåtar

När Gävlekännaren experten på gamla fartyg Ingvar Henricsson avled under 2015 hade han efterlämnat ett manuskript till boken ”Gävle små ångbåtar” till Mats Wiberg med önskan om utgivning. Med tanke på Handels-Societetens historiska involvering i Gävles handel och sjöfart beslutade fullmäktige att som en av flera bidragsgivare ge ett ekonomiskt stöd till bokens utgivning.

Klubb Maritim Gävle är utgivare av boken, som gavs ut 2016.

Gavleån, troligen 1904. Till vänster bogserar Lill-Ville vattenbåten Fram. Till höger krängs barken Atlantic vid Brodinska varvet
Gavleån, troligen 1904. Till vänster bogserar Lill-Ville. Till höger Atlantic vid Brodinska varvet

Återkommande stöd

Handels-Societeten lämnar bidrag till följande organisationer: Röda Korset, Diakonirådet, Hjälpmedel SAM, RIA, BRIS m.fl.

Helges 2018-2109

Helges Sångstudio i Gävle erhåller stöd. Sångstudion som är öppet för alla som är intresserade av musik. Helges Sångstudio är en av Sveriges största och mest erkända studios, för unga popsångare. Helges arbetar med sångcoachning, musikproduktion, låtskrivande, liveframträdanden, och artistmanagement. Flera unga svenska popstjärnor – som t.ex. Zara Larsson, Molly Sandén och Lisa Ajax – startade sina karriärer hos Helges i Gävle.

Musikindustrin i Sverige är i kraftig tillväxt och Sverige är idag en musiknation i världstoppen. Helges gör ett fantastiskt jobb genom att förena och integrera alla i samhället med musiken som kraft, något som vi inom Handels-Societeten gärna stödjer. Helges är en förening som drar intresse till sig från hela musiksverige och får unga musikintresserade att komma till Gävle, vilket även sätter sin prägel på varumärket Gävle.

Tullbomsgården

Handels-Societeten i Gefle stödjer på olika sätt Stiftelsen Tullbomsgården. År 1968 skänkte en anonym donator medel för byggande av ett hus att användas av de handikappade och deras organisationer. Enligt donators vilja skall stiftelsens styrelse i huvudsak utses av Handikappföreningarna Samarbetsorgan (HSO). Gävle kommun tillsätter en styrelserepresentant samt revisor och Handels-Societeten i Gefle utser ordföranden.

Tullbomsgården uppfördes på tomtmark som tillhandahölls av Gävle kommun och invigning skedde 1970. År 1994 gjordes en om- och tillbyggnad finansierad av Handels-Societeten, Länsarbetsnämnden och Allmänna Arvsfonden. Gävle kommun täcker kostnaderna för fastigheten med f.n. ca. 250 000 kr/år.
Tullbomsgården är mycket flitigt använd av HSO med en mängd aktiviteter varje dag. Handels-Societeten följer verksamheten med stort intresse och har möjliggjort öppnandet av en hemsida som beskriver verksamheten.

Läs mer  www.tullbomsgarden.se

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.