Kort historik

Handels-Societeten i Gefle Stad instiftades av Kongl. Maj:t den 5 december 1738. Syftet med Societeten var, enkelt uttryckt, att reglera handeln och vem som fick bedriva handel inom stadens hank och stör. Stiftandet inföll under den s k Frihetstiden i svensk historia, en period under vilken många av de förhärskade systemen blev föremål för diskussion och förändringar.
Under de följande åren var Handels-Societeten onekligen en viktig maktfaktor i Gefles allmänna utveckling och man verkade nu även aktivt för att förbättra bl a hamnar, postgång och allmänna kommunikationer. Societeten var också en politisk maktfaktor genom att utgöra en viktig remissinstans för stadens ledning.

Mot slutet av 1800-talet kom emellertid Handels-Societeten att mer och mer förlora sin praktiska betydelse i näringslivets tjänst. Dessa uppgifter övertogs i stället av den år 1885 bildade Köpmannaföreningen i Gefle. Under åren 1865-1934 arbetade Handels-Societeten i Gefle under namnet Handelsföreningen i Gefle.

Redan i 1738 års första stadgar nämns dock ett engagemang i form av en avgift till ”societetens fattigkassa”, och här ser vi embryot till den understödsverksamhet och till de fonder som utgör grunden för dagens verksamhet. I flertalet donationsbrev från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet kan utläsas att de medel som skänktes till Societeten skulle stödja inte bara ”i trångmål komne personer som kunnat vara medlemmar i Societeten” utan även deras änkor och oförsörjda barn. 

Christine Louise Eckhoffs Enkehus

Den 3 september 1839 donerade Brukspatronen m m Hans Wilhelm Eckhoff en gård att användas som Enkehus för behövande medellösa änkor. Donationen skedde till minne av hans maka Christine Louise. Handels-Societeten utsågs att förvalta och vårda Enkehuset och donationens övriga tillgångar (aktier och obligationer).

Änkehuset

Sophiae Magdalenaes Enkehusinrättning

Till åminnelse av kronpris Gustaf Adolfs (sedermera Gustav IV Adolf) födelse den 1 november 1778 bildade de fem societeterna i Gävle en änkekassa som efter kronprinsens moder fick ovanstående namn. Ändamålet med stiftelsen är att utdela understöd till ”torftiga” d v s behövande änkor inom respektive societet. I praktiken sker detta idag genom att societeterna delar av julgåvor, främst till olika församlingar men också till privatpersoner. De två fonder som finns i stiftelsen – Löfvanderska Fonden och Sophiae Magdalenae – förvaltas av Handels-Societeten.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.